اطـــــلاعات تمــــاس :

  • تلفن: 03832685500
  • موبایل: همراه شهردار: جناب آقای مهدی حبیبی:09134800680
  • پست الکترونیکی:
  • info@shdastena.ir
  • shahrdar@shdastena.ir
  • shahrdaridastena@yahoo.com
  • فکس: 03832686195
  • آدرس: دستنا - خیابان شهدا - خیابان مهرگان - شهرداری شهر دستنا
  اطلاعات تماس شهرداری دستنا